Voorwaarden

Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Sumsonite en iedere persoon die de Programmatuur van Sumsonite, die op de Server wordt gehost, gebruikt ter uitvoering van een Gebruikerssessie. De termen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

  • Eindgebruiker: de persoon die gebruik maakt van de Programmatuur.
  • Eindgebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden.
  • Gebruiksgegevens: heeft de betekenis als bedoeld in artikel 4.3.
  • Gebruikssessie: de Sessie waarbij Sumsonite wordt gebruikt
  • Licentienemer: de partij waarmee Sumsonite een licentieovereenkomst heeft afgesloten voor het gebruik van de Programmatuur en die van Sumsonite de exclusieve bevoegdheid heeft gekregen gebruikers en groepen aan te maken.
  • Programmatuur : de software van Sumsonite die op de Server wordt gehost ter uitvoering van een Gebruikerssessie.
  • Sessie: het door een of meer Eindgebruikers (opnieuw) opstarten van de Programmatuur.
  • Server: de server van Sumsonite waarop Programmatuur gehost wordt.Artikel 1 Kopiëren en vertrouwelijkheid

1.1 Eindgebruiker zal de Programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren en/of anderszins verveelvoudigen en/of distribueren.
1.2 Eindgebruiker zal eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en andere toegangsgegevens waarmee de Programmatuur kan worden gebruikt geheim houden en niet aan anderen verstrekken.
1.3 Het is Eindgebruiker niet toegestaan enige aanduiding of verwijzing in de Programmatuur naar Sumsonite, het exclusieve recht van Sumsonite op het (intellectuele) eigendom betreffende de Programmatuur, de identiteit van de makers van de Programmatuur, het vertrouwelijk karakter van de Programmatuur, of enige andere verwijzing door Sumsonite aangebracht in de Programmatuur, te wijzigen of te verwijderen.
1.4 Na beëindiging van de licentieovereenkomst zal Sumsonite de toegang tot de Programmatuur op de Server deactiveren.Artikel 2 Reverse engineering en wijzigen

2.1 Het is Eindgebruiker niet toegestaan de Programmatuur te wijzigen, te decompileren, de code te verveelvoudigen en/of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
2.2 Eindgebruiker staat er voor in dat bij en met het gebruik van de Programmatuur geen regelgeving van overheidswege of contractuele plicht jegens Sumsonite of een derde wordt geschonden. Dit houdt onder andere in dat Eindgebruiker bij het gebruik van de Programmatuur zich onthoudt van:
a. het (doen) verspreiden van virussen;
b. het in de Programmatuur (doen) achterlaten of (doen) verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;
c. het (doen) hacken en/of het op enige andere wijze ongeautoriseerd toegang (doen) verschaffen tot (en/of manipuleren van) de Server;
d. het zich zonder toestemming toegang (doen) verschaffen tot geautomatiseerde systemen, computers, databases of servers van derden;
e. het (doen) wissen, veranderen, onbruikbaar maken van of gegevens toevoegen aan de Programmatuur, Server of aan geautomatiseerde systemen, computers, databases of servers van derden.
2.3 Sumsonite heeft het recht het gebruik van de Programmatuur door Eindgebruiker en de producten voortvloeiende uit de Gebruikssessies en de Licentiesessies te controleren op de hiervoor beschreven uitgesloten handelingen.Artikel 3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Programmatuur en de producten, concepten en data die resulteren uit een gebruik van de Programmatuur berusten bij Sumsonite. Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht.
3.2 Onderdelen van de Programmatuur maken gebruik van software van derden en/of open source software (gezamenlijk de “Third Party Software”). Verwijzingen naar dergelijke Third Party Software en/of bijbehorende (licentie)voorwaarden zijn opgenomen in de Programmatuur. Het gebruik van de Third Party Software is onderworpen aan de desbetreffende licentievoorwaarden.
3.3 Het is Sumsonite te allen tijde toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Programmatuur en/of de Third Party Software. Het is Eindgebruiker nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.Artikel 4 Updates, verbeteringen en Gebruiksgegevens

4.1 Ondanks dat de Programmatuur met grote zorg is samengesteld, garandeert Sumsonite niet dat de Programmatuur foutloos werkt en/of zonder omissies is. Sumsonite streeft er voortdurend naar om gebreken in de Programmatuur zo spoedig mogelijk op te lossen. Voorts garandeert Sumsonite niet dat de Programmatuur geschikt is voor het doel dat Eindgebruiker beoogt.
4.2 Sumsonite kan te allen tijden automatische updates en veranderingen in de Programmatuur doorvoeren of aan de Programmatuur toevoegen om het functioneren van de Programmatuur te verbeteren. Sumsonite streeft ernaar dat de implementatie van updates foutloos geschiedt, maar kan de compatibiliteit van de Programmatuur na een update met toepassingen, waaronder hardware, software of systemen van Licentienemer en/of Eindgebruiker, gedateerd voor de update niet garanderen.
4.3 Sumsonite is bevoegd (i) de wijze waarop Eindgebruikers gebruik maken van de Programmatuur, (ii) de met de Gebruikssessies en Licentiesessie verkregen resultaten en/of (iii) de identificatiegegevens van de Eindgebruikers (de “Gebruiksgegevens”) te registreren en te bewaren. Sumsonite bewaart de Gebruiksgegevens vertrouwelijk voor ten minste de duur van de overeenkomst met Licentienemer en tot een jaar daarna. Sumsonite wendt de Gebruiksgegevens slechts aan (i) ter verbetering en actualisering van de Programmatuur, en (ii) controle op de naleving door Licentienemer en/of Eindgebruikers van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Licentienemer en deze Eindgebruikersvoorwaarden.Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 5 is Sumsonite niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook die Eindgebruiker lijdt of waar Sumsonite door derden voor aansprakelijk wordt gehouden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sumsonite.
5.2 Sumsonite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die verhinderd wordt door, of de vergoeding van enige schade die het gevolg is van, overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan (i) overheidsmaatregelen, (ii) elektriciteitsstoring, (iii) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) oorlog, (v) werkbezetting, (vi) staking, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) de gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan het gebruik door Licentienemer is verzocht, (ix) overmacht van toeleveranciers van Sumsonite, (x) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Licentienemer zijn aangedragen.
5.3 Voorts vervalt iedere aansprakelijkheid van Sumsonite en de mogelijkheid om van Sumsonite schadevergoeding te vorderen indien Sumsonite niet is ingelicht over de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade onmiddellijk doch in ieder geval niet later dan 5 dagen nadat deze feiten bekend waren, ook indien toen nog niet duidelijk was dat deze feiten tot schade zouden kunnen leiden. De mogelijkheid om van Sumsonite een schadevergoeding te vorderen vervalt voorts indien de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade tijdig aan Sumsonite bekend zijn gemaakt, doch de vordering tot schadevergoeding niet binnen 12 maanden nadat de schade zich heeft voorgedaan in een juridische procedure aanhangig is gemaakt.
5.4 Sumsonite is voorts niet aansprakelijk voor de wijze waarop de resultaten van een Licentiesessie en/of een Gebruikerssessie worden geïnterpreteerd en/of geïmplementeerd. Eindgebruiker vrijwaart Sumsonite voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Programmatuur door Eindgebruiker en/of de eventuele resultaten van de Gebruikerssessies en de Licentiesessies en/of de Gebruiksgegevens ten gevolge van het gebruik van de Programmatuur door Eindgebruiker.
5.5 Sumsonite is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het niet of beperkt kunnen gebruiken van de Programmatuur als gevolg van interne en externe storingen, onderbrekingen bij Sumsonite en/of derden van enige verbinding, storingen van het internet of bij providers, of tekortkomingen van andere derden.
5.6 De capaciteit van de Server is ingericht op een redelijk – en het door Sumsonite geschatte – gebruik van de Programmatuur door Eindgebruiker. Indien het gebruik van de Programmatuur (al dan niet door piek belasting) meer capaciteit van de Server vergt dan door Sumsonite ingeschat, kan dit de toegang tot de Server blokkeren waardoor het gebruik van de Programmatuur niet mogelijk is. Sumsonite is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die dit tot gevolg heeft. Sumsonite is bevoegd technische voorzieningen te implementeren ten einde overbelasting van de Server tegen te gaan, waaronder de mogelijkheid om Eindgebruiker de toegang tot de Programmatuur te ontnemen.
5.7 Eindgebruiker is verantwoordelijk voor gebruikmaking van de juiste hardware, die actief is verbonden met het internet, ten einde gebruik te kunnen maken van de Programmatuur. Sumsonite garandeert niet de compatibiliteit of de juiste werking van de Programmatuur in combinatie met alle hardware. Voor een juiste werking van de Programmatuur adviseert Sumsonite gebruik te maken van hardware en systemen die voldoen aan de systeemeisen zoals beschreven op de website van Sumsonite. Sumsonite is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van incompatibiliteit van hardware met de Programmatuur.Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

Iedere overeenkomst tussen Eindgebruiker en Sumsonite wordt exclusief beheerst door het Nederlands recht. Geschillen tussen Eindgebruiker en Sumsonite worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.